Kategorie

Polecamy

 Wyślij kwiaty

Auta  Siku

Auta Siku

 
Angry Birds
z dźwiękiem śmiechu
Angry Birds

Rozrywka dla dorosłych

 
         
             SUPER PREZENT
   "POPIEPRZONE KOSZULKI"
PayU - Bezpieczne płatności internetowe

Regulamin sklepu

 Regulamin sklepu internetowego

 I Dane przedsiębiorcy

1. Właścicielem jest przedsiębiorstwo TELE‑COM Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jawornickiej 8 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000086684, NIP 779-00-03-490, Regon 004838208, które prowadzi działalność za pośrednictwem sklepu www.szukamprezentu.pl

2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako

podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw

wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i

przemysłowych.

5. Właściciel TELE‑COM Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jawornickiej 8 zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu

wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka

Prywatności znajduje się na stronie http://szukamprezentu.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html , udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz

przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

I. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.

1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

• urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne

• dostęp do sieci Internet

• adres poczty email

2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie

zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu

ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do

wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia

dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient

decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają

ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w

każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może

wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies,

udostępnionej pod adresem www.szukamprezentu.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html stanowiącą integralna część niniejszego

regulaminu.

II Rejestracja i Logowanie

1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail ,

hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość

podania danych do faktury VAT.

2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków

specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na

stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.

4. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

• przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu

• dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą

5. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom

trzecim.

6. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony

internetowej konta.

7. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

8. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez

uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

III Realizacja zamówień

1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi

złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma również

możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie w godzinach otwarcia.

2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność

do czynności prawnych.

3. Klient składa zamówienie w następujący sposób:

• wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka

• wybór formy dostawy i płatności

• podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy

• zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

• wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta

• zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu

dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie

wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie

4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

5. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

• dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu

• opis produktu ( np. ilość, kolor, wymiary)

• jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów

• cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i

dostawy

• sposób płatności

• informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni

• informacja o prawie do rękojmi

• w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni

IV Forma płatności

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w

następujących formach:

• przelewem na wskazane przez Sklep konto bankowe

• systemem płatności http://www.payu.pl/

2. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu

potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za

skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta

opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.

V Ceny i koszty przesyłki

1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla

Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.

2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w PLN zawierają

podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera

kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności

doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem

zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.

3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na

stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami

związanymi z realizacją umowy.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania

płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem

zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres

podany przez Klienta.

VI Dostawa

1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy

• Pocztą Polską 

• Kurierem

2. Termin dostawy to 30 dni, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny.

W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do

wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie

wydany, kupujący może odstąpić od umowy.

3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni

od pracy dostawy nie są realizowane.

4. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia

towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną

formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.

5. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie

jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi

warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

6. Towary dostarczane są na terenie Polski.

VII.Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni

od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez

wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania

powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres:

TELE-COM Sp. z o.o. ul. Jawornicka 8 60-968 Poznań 

2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również

poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1

niniejszego rozdziału.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za

niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot

powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy

zwrócić na poniższy adres:

TELE-COM Sp. z o.o. ul. Jawornicka 8 60-968 Poznań 

4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z

uprawnienia, ponosi Kupujący.

5. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób

dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez

sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych

przez niego dodatkowych kosztów.

6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu

14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez

Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie

świadczenia.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił

od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania

terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany

jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w

wypadkach:

• świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego

• zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie

dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

VIII. Prawo Konsumenta do rękojmi

1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za

niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie

Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w

chwili jego wydania.

2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową

powinna być przekazana m.in.

• wysyłanie wiadomość email na adres

TELE-COM Sp. z o.o. ul. Jawornicka 8 60-968 Poznań 

• listownie na adres

TELE-COM Sp. z o.o. ul. Jawornicka 8 60-968 Poznań 

• dzwoniąc pod nr 61 868 53 05

3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej

wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane

kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania

reklamacji wysłanej przez Klienta.

5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w

pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do

stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia

ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość

ceny całości dokonanej transakcji.

7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail,

adres korespondencji.

8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

9. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie http://www.szukamprezentu.pl/webpage/oswiadczenie-o-odstapieniu-od-umowy.html

oraz dołączany

jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

IX Pozostałe

1. Regulamin jest dostępny pod adresem

TELE-COM Sp. z o.o. ul. Jawornicka 8 60-968 Poznań 

2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz

dokonania wydruku dokumentu.

3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim

poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach

Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub

zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków

przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie

zmian lub modyfikacji.

4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów

korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.